سفارش تبلیغ
صبا ویژن

محفل قران جعفریه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

اشنایی با عربی

علم نحو تعریف علم نحو: قواعدی که به سبب دانست آنها، احوال آخر کلمات و طریقه ترکیب آنها با یکدیگر دانسته می شود علم نحو نامیده می شود.

به عبارت دیگر: نحو علمی است که از حالات آن ر کلمات عرب هنگام ترکیب آنها با یکدیگر، سخن می گوید و راه و روش ترکیب کلمات و جمل را به ما می آموزد.

فایده علم نحو+: فایده علم نحو، فهم صحیح کلام عرب و حفظ زبان از خطای در گفتار است.

کلمه: لفظِ موشوعی است که بر معنای مفردی دلالت کند، مثل: زید، نَصَرَ، مِنه.

واضع+ علم نحو ایر المومنین میباشند